Gemeente Borsele
Zuid-Beveland
2018-2019

Gebiedsgerichte Aanpak Borsele West

Gebiedsgerichte Aanpak Borsele West

De Gemeente Borsele, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, North Sea Port en Westerscheldetunnel NV slaan de handen ineen om de komende jaren intensief samen te werken op het gebied van verkeer en infrastructuur. Dat gebeurt binnen het project Gebiedsgerichte Aanpak Borsele West. De vijf partijen gaan samen aan de slag met een visie op leefbaarheid, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en economische ontwikkeling in de Zak van Zuid-Beveland.

Door de aanleg van deze nieuwe infrastructuur veranderen rijroutes. Dat heeft zijn weerslag op de bereikbaarheid en ontsluiting van de dorpskernen Borssele en ’s-Heerenhoek. Ook in de toekomst staan er ontwikkelingen op stapel die effect hebben op de verkeersstromen in het gebied.

De komende 1,5 jaar vinden verschillende studies plaats. Hierbij worden ook maatschappelijke partners en dorpsraden betrokken. Uitgangspunt is om in december 2019 een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor het gebied, met een hieraan gekoppeld uitvoeringsplan, te presenteren. Hiermee gaan de vijf wegbeheerders vervolgens concreet aan de slag.

Binnen dit traject is Juust verantwoordelijk voor de procesbegeleiding en uitvoering van diverse deelstudies.

Buro cinq