Ga naar de inhoud

Participatietool Online Storymap

Gepubliceerd: 9 september 2021
Auteur: Joep Steijaert

Het betrekken van belanghebbenden bij besluitvormingsprocessen is in de fysieke leefomgeving niet nieuw. Met de komst van de Omgevingswet (naar verwachting per 1 juli 2022), krijgt participatie een wettelijke grondslag. Het wordt bij verschillende instrumenten, zoals een omgevingsvisie en omgevingsplan, verplicht gesteld participatie toe te passen. Overheden moeten aangeven hoe belanghebbenden, zoals inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties, betrokken zijn bij de totstandkoming van deze instrumenten en welke resultaten dat heeft opgeleverd.

Hoe overheden invulling geven aan participatie is vormvrij. Participatie is immers maatwerk: de locatie, het soort besluit, de omgeving en de betrokkenen zijn telkens anders. Maar, hoe pak je dit concreet aan? En, hoe kun je participatie in tijden van toenemende digitalisering vormgeven? Een goede participatietool is de ‘online storymap’.

Delen van de juiste informatie
Er is veel informatie beschikbaar op verschillende plekken, maar je weet niet goed hoe je dit op een bruikbare manier bij elkaar brengt. Je wilt aan de slag met participatie, maar weet niet goed in welke vorm of met welke hulpmiddelen. Herkenbaar?

Door het toegankelijk maken van de juiste ruimtelijke data, kunnen de beste integrale beslissingen genomen worden. Door te werken met een Geografisch Informatie Systeem (GIS) is het mogelijk om alle informatie aan elkaar te koppelen en op een interactieve manier beschikbaar te stellen. Denk hierbij aan open data (bijv. BGT of Ruimtelijke Plannen), maar ook ruimtelijke data van de eigen organisatie of samenwerkingspartners.

Online Storymap
De online storymap is een onderdeel van het GIS-systeem dat wordt ingezet om een levendig verhaal op een digitale manier te kunnen vertellen. Het zorgt voor verbinding van betrokkenen en kan zowel worden ingezet voor interne- als externe participatie. Interne participatie om zoveel mogelijk vakdisciplines vanuit een integrale benadering te betrekken. Bovendien is alle informatie op één centrale locatie digitaal raadpleegbaar. Daarnaast kan de storymap worden ingezet voor externe participatie om zoveel mogelijk informatie op een toegankelijke manier uit te wisselen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen etc. Informatie opgehaald uit het participatietraject kan worden verwerkt en direct worden gedeeld.

In de praktijk
De online storymap is een ideale participatietool voor de naderende Omgevingswet. Wij gebruiken de storymap nu al bij het opstellen van verschillende omgevingsplannen. We informeren hiermee de organisatie en de buitenwereld over het instrument omgevingsplan en de Omgevingswet zelf. Daarnaast creëren we hiermee bewustwording voor het feit dat de belangen in de fysieke leefomgeving zorgvuldig en integraal moeten worden afgewogen. Steeds vaker wordt met behulp van deze tool informatie opgehaald vanuit andere invalshoeken (bijvoorbeeld gezondheid en milieu) en dit zal zich de komende periode verder ontwikkelen.

We gebruiken de online storymap tijdens het hele proces om de juiste inzichten te delen én tot de juiste inzichten te komen. Aan de slag met de Omgevingswet op een digitale manier, daar zit toekomst in!

Joep Steijart

Adviseur Ruimte & Mobiliteit