Grenzeloze Kanaalzone
Zelzate (Be), Sas van Gent
2012-2014

Studie doorgaand vrachtverkeer

Doorgaand vrachtverkeer

In opdracht van het Interreg project Grenzeloze Kanaalzone, een samenwerkingsverband tussen diverse overheden in de havengebieden van Terneuzen en Gent, is een studie uitgevoerd naar het doorgaand vrachtverkeer in de kernen Zelzate en Sas van Gent. De huidige problematiek is in beeld gebracht en vervolgens zijn in samenspraak met belanghebbenden oplossingen uitgewerkt.

Verkeerstelling

Om objectieve gegevens vast te leggen is een uitvoerig telprogramma opgestart. Met mechanische verkeerstellers is gedurende enkele weken op de doorgaande routes in beide woonkernen de hoeveelheid verkeer in beeld gebracht. Aanvullend is met behulp van kentekenregistratie het aandeel doorgaand vrachtverkeer bepaald. Hierbij is tevens een uitsplitsing gemaakt van ADR transport (gevaarlijke stoffen). Door interviews met bedrijven en bewonersorganisaties en een enquête onder bewoners is ook de beleving van direct betrokkenen in beeld gebracht.

Uit de inventarisatie is gebleken dat met name in Zelzate een groot aandeel doorgaand vrachtverkeer aanwezig is waarvoor in principe goede alternatieven voorhanden zijn. In Sas van Gent is het probleem minder groot, maar zijn ook de alternatieve routes beperkter. Op basis van dit gegeven zijn diverse maatregelen uitgewerkt. Deze omvatten o.a. herinrichting van de doorgaande route, maar ook inrijdverboden voor doorgaand vrachtverkeer.

Meten

In samenspraak met projectpartners is ingezet op het aanbrengen van een digitale vrachtwagensluis in Zelzate. Deze sluis bestaat uit twee camerapolen die het vrachtverkeer detecteren. Op basis van reistijd tussen de polen kan worden bepaald of er sprake is van doorgaand verkeer en kan handhavend worden opgetreden. In Sas van Gent worden geen fysieke maatregelen uitgevoerd. Het probleem is hier immers minder groot en door de komst van de Sluiskiltunnel is reeds in een verbetering van de situatie voorzien.

Bewegwijzering en navigatie

Om vrachtverkeer ook duidelijk te maken wat de juiste route is zijn de bewegwijzeringsborden en havennummering in beeld gebracht. Enkele fouten of verouderde verwijzingen zijn op basis hiervan vervangen. Daarnaast is een kaart opgemaakt van het havengebied waarop de juiste route voor vrachtverkeer staat aangegeven, toegelicht in meerdere talen. De inhoud van de kaart wordt ook als input gebruikt voor navigatiesystemen.

Buro cinq